KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

Osnovna šola Cirkovce, Cirkovce 47, 2326 Cirkovcetel.: 02 789 00 10        telefax: 02 792 0051

Odgovorna uradna oseba:

Ravnateljica: Ivanka Korez, tel.: 02 789 00 11 

Datum prve objave kataloga:

14. 4. 2007 

Datum zadnje spremembe:

13. 11. 2017

Spletni naslov kataloga:

http://www.os-cirkovce.si 

 

SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA,

S KATERIMI RAZPOLAGA

 

Podatki o organizaciji zavoda

Organigram

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Uradna oseba: Ravnateljica: Ivanka Korez

 

Seznam najpomembnejših pravnih predpisov z delovnega področja zavoda

Notranji pravni akti

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Cirkovce in spremembe

Pravila o zavarovanju osebnih podatkov
Pravilnik o evidenci učiteljeve delovne obveznosti
Pravila vzgojno-izobraževalnega zavoda
Šolski red
Pravilnik o požarni varnosti
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Hišni red
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Pravilnik o oddaji nepremičnin v najem
Pravilnik o dodelovanju delovne opreme
Pravilnik o šolski prehrani

 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt 2017/2018 (pdf) – šola
Letni delovni načrt 2017/2018 (pdf) – vrtec
Poslovno poročilo 2016 (pdf)

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ: Prijavno sprejemni postopek za vpis v prvi razred
Imenovanje ravnatelja
Sprejem LDN in realizacija
Izrekanje vzgojnih ukrepov

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ:

Evidenca o poškodbah pri delu

Evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih 

Evidenca zaposlenih delavcev 

Evidenca o plači zaposlenega delavca 

Evidenca uživalcev pravic iz invalidskega zavarovanjapedagosko_porocilo_12_13_cirkovce.pdf

Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

Zbirka podatkov o učencih vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših

Evidenca učencev, ki opravljajo nacionalno preverjanje znanja

Evidenca plačil staršev
Evidenca prijavljenih učencev na šolsko prehrano

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Publikacija za šolsko leto 2017/2018   (pdf)

Pedagoško poročilo 2015/2016 (pdf)

Način dostopa do informacij javnega značaja

Preko spletnega naslova http://www.os-cirkovce.si