KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

Osnovna šola Cirkovce, Cirkovce 47, 2326 Cirkovce

tel.: 02 789 00 10        telefax: 02 792 0051

Odgovorna uradna oseba:

Ravnateljica: Ivanka Korez, tel.: 02 789 00 11 

Datum prve objave kataloga:

14. 4. 2007 

Datum zadnje spremembe:

6. 10. 2019

Spletni naslov kataloga:

http://www.os-cirkovce.si 

 

SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA,

S KATERIMI RAZPOLAGA

 

Podatki o organizaciji zavoda

Organigram

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Uradna oseba: Ravnateljica: Ivanka Korez

 

Seznam najpomembnejših pravnih predpisov z delovnega področja zavoda

Notranji pravni akti

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Cirkovce in spremembe

Pravila o zavarovanju osebnih podatkov
Pravilnik o evidenci učiteljeve delovne obveznosti
Pravila vzgojno-izobraževalnega zavoda
Šolski red
Pravila šolskega reda
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Hišni red

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov – šola

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov – vrtec

Pravilnik o oddaji nepremičnin v najem
Pravilnik o dodelovanju delovne opreme
Pravilnik o šolski prehrani

 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt 2019/2020 (pdf) – šola
Letni delovni načrt 2019/2020(pdf) – vrtec
Letno poročilo 2018

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ: Prijavno sprejemni postopek za vpis v prvi razred
Imenovanje ravnatelja
Sprejem LDN in realizacija
Izrekanje vzgojnih ukrepov

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ:

EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAVE

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Publikacija za šolsko leto 2019/2020   (pdf)

Pedagoško poročilo 2018/2019 (pdf)

Način dostopa do informacij javnega značaja

Preko spletnega naslova http://www.os-cirkovce.si