KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

Osnovna šola Cirkovce, Cirkovce 47, 2326 Cirkovce
tel.: 02 789 00 10

Odgovorna uradna oseba:

Ravnateljica: Ivanka Korez, tel.: 02 789 00 11 

Datum prve objave kataloga:

14. 4. 2007 

Datum zadnje spremembe:

15. 12. 2023

Spletni naslov kataloga:

http://www.os-cirkovce.si 

SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA,

S KATERIMI RAZPOLAGA

 Podatki o organizaciji zavoda

Organigram

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Uradna oseba: Ravnateljica: Ivanka Korez

Izjava do dostopnosti

Seznam najpomembnejših pravnih predpisov z delovnega področja zavoda
Notranji pravni akti

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

 
Pravilnik o evidenci učiteljeve delovne obveznosti
 
Šolski red
Pravila šolskega reda
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Hišni red
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov – šola
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov – vrtec
Pravilnik o oddaji nepremičnin v najem
Pravilnik o dodelovanju delovne opreme
Pravilnik o šolski prehrani

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt 2023/2024 (pdf) – šola
Letni delovni načrt 2023/2024 (pdf) – vrtec
Letno poročilo 2022

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ: Prijavno sprejemni postopek za vpis v prvi razred
  Imenovanje ravnatelja
  Sprejem LDN in realizacija
  Izrekanje vzgojnih ukrepov

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ:

EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAVE

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Publikacija za šolsko leto 2023/2024   (pdf)

Pedagoško poročilo 2022/2023 (pdf)

Način dostopa do informacij javnega značaja

Preko spletnega naslova http://www.os-cirkovce.si